Virtual Hockey Association

Home Teams
Injuries Downloads Forum

Carolina Hurricanes

Team Schedule


Game# Date HomeScore Home Away AwayScore HomeShots AwayShots
1 Nov/06/2017 2 Carolina Pittsburgh 3 11 26
2 Nov/08/2017 3 Philadelphia Carolina 0 25 18
3 Nov/10/2017 4 Montreal Carolina 1 22 29
4 Nov/12/2017 1 Carolina Tampa Bay 2 1 2
5 Nov/14/2017 3 Boston Carolina 2 OT 9 21
6 Nov/16/2017 2 Carolina Washington 6 37 24
7 Nov/18/2017 3 Carolina Florida 4 23 35
8 Nov/26/2017 3 Toronto Carolina 2 17 22
9 Nov/28/2017 6 Tampa Bay Carolina 3 34 27
10 Dec/01/2017 2 Carolina Columbus 3 OT 28 50
11 Dec/05/2017 3 Florida Carolina 0 28 10
12 Dec/07/2017 3 Washington Carolina 1 21 19
13 Dec/10/2017 5 NY Islanders® Carolina 4 OT 29 51
14 Dec/12/2017 4 Carolina Buffalo 3 OT 39 43
15 Dec/15/2017 3 Carolina NY Rangers® 1 19 42
16 Dec/17/2017 3 Detroit Carolina 1 19 15
17 Dec/19/2017 1 Carolina Ottawa 3 19 24
18 Dec/22/2017 0 Carolina NY Rangers® 4 18 22
19 Dec/26/2017 4 Dallas Carolina 2 39 18
20 Dec/27/2017 3 San Jose Carolina 2 22 18
21 Dec/29/2017 3 Carolina Detroit 2 23 23
22 Jan/02/2018 3 Carolina Washington 4 OT 31 14
23 Jan/04/2018 3 Tampa Bay Carolina 2 OT 21 27
24 Jan/06/2018 2 Carolina Florida 1 22 22
25 Jan/08/2018 3 Columbus Carolina 1 30 30
26 Jan/12/2018 3 Carolina Tampa Bay 2 24 37
27 Jan/14/2018 2 Boston Carolina 1 21 19
28 Jan/16/2018 2 Washington Carolina 1 23 24
29 Jan/18/2018 2 Carolina Montreal 3 OT 20 36
30 Jan/20/2018 1 Toronto Carolina 3 20 24
31 Jan/27/2018 3 Carolina Columbus 4 21 48
32 Feb/01/2018 3 Carolina Detroit 4 OT 19 22
33 Feb/03/2018 1 Carolina Philadelphia 3 23 33
34 Feb/07/2018 0 Buffalo Carolina 0 0 0
35 Feb/09/2018 0 Carolina NY Islanders® 0 0 0
36 Feb/11/2018 0 Florida Carolina 0 0 0
37 Feb/13/2018 0 Tampa Bay Carolina 0 0 0
38 Feb/15/2018 0 Washington Carolina 0 0 0
39 Feb/17/2018 0 Pittsburgh Carolina 0 0 0
40 Feb/19/2018 0 Carolina Ottawa 0 0 0
41 Feb/21/2018 0 NY Rangers® Carolina 0 0 0
42 Feb/23/2018 0 Philadelphia Carolina 0 0 0
43 Feb/25/2018 0 Columbus Carolina 0 0 0
44 Feb/27/2018 0 NY Islanders® Carolina 0 0 0
45 Mar/01/2018 0 Carolina Minnesota 0 0 0
46 Mar/02/2018 0 Carolina Colorado 0 0 0
47 Mar/06/2018 0 Carolina Boston 0 0 0
48 Mar/08/2018 0 Carolina Washington 0 0 0
49 Mar/10/2018 0 Carolina Columbus 0 0 0
50 Mar/12/2018 0 Carolina Florida 0 0 0
51 Mar/18/2018 0 Florida Carolina 0 0 0
52 Mar/20/2018 0 Columbus Carolina 0 0 0
53 Mar/22/2018 0 Montreal Carolina 0 0 0
54 Mar/24/2018 0 Carolina Tampa Bay 0 0 0
55 Mar/26/2018 0 Carolina Toronto 0 0 0
56 Mar/28/2018 0 Carolina Buffalo 0 0 0
57 Apr/04/2018 0 Ottawa Carolina 0 0 0
58 Apr/06/2018 0 Carolina Pittsburgh 0 0 0